Kérdése van? Írjon nekünk: info@simplyclean.com

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

PREAMBULUM

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, hogy Megrendelők számára közérthetően és átlátható módon szabályozza a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszonyt, és tájékoztatást nyújtson a megrendelést érintő egyéb feltételekről, körülményekről.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások vonatkoznak, a Ptk-ban foglalt rendelkezések pedig külön kikötés nélkül is irányadók. Az irányadó jog pontos meghatározása jelen ÁSZF 1. pontjában található.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et a hatályos jogszabályok előírásai szerint teszi közzé a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban, a Weboldal nyitólapjáról elérhetően, az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével, megőrzésre alkalmas módon.

Tájékoztatjuk, hogy a Megrendelő a www.tisztitoszer-higienia.hu címen elérhető Honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az alábbi ÁSZF-et. Kérjük, kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

 1. IRÁNYADÓ JOG

A Honlap Általános Szerződési Feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (az előzőekben és a továbbiakban: Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet.

 

 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
  • Név: Business Island s.r.o
  • Székhely: 94301 Sturovo Hlavna 22
  • Levelezési cím: 94301 Sturovo Hlavna 22
  • Képviselő neve: Tárkányi Tamara
  • Cégjegyzékszám:  54151180
  • Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  • Adószám: 30581348-2-51
  • Közösségi azonosítószám: SK2121574972
  • Számlavezető pénzintézet: Wise
  • Számlaszám: 12600016-10374847-04115643
  • IBAN számlaszám:
  • E-mail cím: info@simplyclean.hu
  • Telefonszám: 06702021455
  • Elektronikus elérhetőség:
  • Weboldal:
  • Tárhelyszolgáltató neve:
  • Tárhelyszolgáltató székhelye:
  • Tárhelyszolgáltató telefonszáma, e-mail címe:
 2. AZ ÁSZF ALAPFOGALMAI
  • Honlap: a Szolgáltató által üzemeltetett hivatalos weboldal
  • Szolgáltató: a Honlap üzemeltetője, a Honlapon kínált terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó 2. pontban meghatározott jogi személy.
  • Termék: a Honlapon a Szolgáltató által kínált, és megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében értékesített termék, amelyhez a Megrendelő egyedileg fér hozzá.
  • Szolgáltatás: a Honlapon a Szolgáltató által kínált, és megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a Megrendelő egyedileg fér hozzá.
  • Megrendelő: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltató által a Honlapon kínált szolgáltatás igénybevétele érdekében a Szolgáltatóval szerződést köt, és ennek keretében terméket vásárol és/vagy szolgáltatást vesz igénybe, valamint a jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.
  • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes (vagy a kialakult bírói gyakorlat tükrében jogi személy), aki (/amely) a Honlapon megrendelt terméket és/vagy igénybe vett szolgáltatást kizárólag saját fogyasztására vagy felhasználására, önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva, a termék/szolgáltatás továbbértékesítésének szándéka nélkül vásárolja meg, veszi igénybe.

 

 1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HONLAP HASZNÁLATÁVAL ÉS A TERMÉKEK MEGRENDELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
  • A Honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Megrendelő számára. A Honlapon a Megrendelő menüpontok segítségével böngészhet. A termékek különböző kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

Az Akciós termékek kategóriában az áruházban vásárolható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

Az Újdonságok menüpontban találhatók a Honlap kínálatában az újonnan megjelenő termékek.

 • A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő összes termék nem jeleníthető meg egy oldalon, abban az esetben a termékek felett és alatt levő számok segítségével lehet lapozni. A terméklistáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletesebb jellemzőiről, áráról.
 • A Honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő terméktalálatok a kategóriákhoz hasonlóan listázva jelennek meg.
 • A termékek adatlapján megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, a termékről készült képeket, tájékozódhat az aktuálisan elérhető (rendelhető) termék(ek)ről. A termékekkel kapcsolatos további kérdéseit e-mailben vagy telefonon is felteheti kollégáink részére.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ
  • A Honlapra történő regisztrációval kényelmesebbé válik a visszatérő megrendelők számára a Honlapon keresztül történő ismételt vásárlás.
  • A regisztráláshoz az alábbi adatokat kell a Megrendelőnek megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint a szállítási cím, amennyiben az eltér a számlázási címtől. A fenti adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. Megrendelő a Regisztráció gombra kattintva véglegesíti a Honlapra történő regisztrációját, mely véglegesítést követően Szolgáltató a Megrendelő által megadott email címre küld aktiváló linket. Megrendelő a linkre kattintva megérkezik a Honlapon regisztrált fiókjába.
  • A Megrendelő a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól. Regisztráció törlése esetén a Megrendelő választhatja a regisztráció nélküli vásárlás lehetőségét, vagy ismételten is regisztrálhat az oldalra.
  • A regisztrációval létrehozott megrendelői profilba történő belépés hozzáférési adatainak titokban tartásáért a Megrendelő felelős. A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrációkor megadott e-mail címre.
  • A Megrendelő saját érdekében tartozik a megváltozott adatait frissíteni. A saját profiljába történő belépéskor mód van az adatok megváltoztatására, így például szállítási vagy számlázási adatok módosítására.
  • A Honlapon regisztrált Megrendelő a „Profil” gombra való kattintással elérheti a korábbi vagy folyamatban lévő megrendeléseit, módosíthat a regisztrációkor megadott adatain, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
  • Külön regisztráció nélkül is elérhetők a Honlap regisztrált Megrendelők számára nyújtott kényelmi szolgáltatásai a Facebook profil illetve a Google fiók és a Honlap összekapcsolásával, amelyet a Megrendelő a „Facebook” vagy „Google” gombra kattintással tehet meg.

 

 

 1. MEGRENDELÉS
  • A Honlapon történő megrendeléssel és a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között. A szerződéskötés napja a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának napja. A szerződés elektronikus úton létrejött szerződés, amely nem minősül írásbeli szerződésnek, de amelyet a Szolgáltató iktat és annak száma szerint tartja nyilván a megrendeléstől számított 6. naptári év utolsó napjáig. Ez idő alatt a szerződést a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett kérésére bármikor hozzáférhetővé teszi a Megrendelő számára.
  • A megrendeléssel létrejött szerződés alapján Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli az általa kiválasztott és megrendelt szolgáltatás tekintetében.
  • Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót a hatályos jogszabályok előírása szerint a Honlap nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban, számára megőrzésre alkalmas módon.
  • A Honlapon történő megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és nyilatkozzon erről, valamint arról, hogy megismerte az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az elfogadással jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződés részévé válnak.
  • A Honlapon történő megrendelés esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Megrendelő megjelöli a megrendelni kívánt terméke(ke)t, majd a szükséges adatok megadásával és a fizetés módjának kiválasztásával, végül a „Megrendelés” gombra való kattintással a termékek megvásárlására irányuló jognyilatkozatot, kötelező vételi ajánlatot tesz.
  • Az elektronikus úton kötött szerződés tekintetében a szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.
  • A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, így tartalmazzák a törvényben előírt 27% mértékű általános forgalmi adó (ÁFA) összegét, azonban nem tartalmazzák a szállítási költségeket.
  • Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A pontos szállítási költség az adott megrendeléshez, választott szállítási módhoz és kézbesítési címhez igazodóan kerül feltüntetésre.
  • Amennyiben a Szolgáltató a tőle elvárható gondosság ellenére hibás árat tüntet fel a termék mellett, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Megrendelő részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Megrendelő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

 

 1. A MEGRENDELÉS TECHNIKAI MENETE
  • A választott termék(ek) a „Kosár” gomb segítségével helyezhető(k) a kosárba, a gomb mellett a termék darabszáma növelhető vagy csökkenthető. A Megrendelő a Kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, illetve módosíthatja, hogy a kosárba tett termékből mekkora mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Megrendelő a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.
  • A Megrendelés véglegesítése előtt a már regisztrált Megrendelő belépésével adatai automatikusan kitöltésre kerülnek.
  • Megrendelőnek lehetősége van regisztráció nélkül vásárolni a Honlapon az ennek megfelelő gombra történő kattintással. A regisztráció nélküli vásárlás esetén elegendő a kapcsolattartási adatokat, szállítási információkat megadni, valamint megjelölni, hogy magánszemélyként vagy jogi személyként kívánja megvásárolni a Kosárban lévő termékeket.
  • A megrendelés következő lépéseként a Megrendelőnek ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Megrendelő egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Az elküldést megelőzően a Honlap figyelmezteti a Megrendelőt, hogy a véglegesítéssel fizetési kötelezettsége keletkezik.
  • A Megrendelés véglegesítésekor a regisztráció nélküli vásárlás esetén nyilatkozni kell a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásáról, valamint az Adatkezelési Tájékoztató elolvasásáról, mely jognyilatkozatokat Megrendelő a megfelelő jelölőnégyzetek kiválasztásával teheti meg.
  • A megrendelés beküldéséről a Megrendelő a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot a Megrendelő, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.
  • A Megrendelés fogadásáról küldött automata üzenet nem minősül a Megrendelő ajánlata elfogadásának, a felek között a szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltató a Megrendelő részére 48 órán belül visszaigazolja a megrendelést. Ha a Megrendelő nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Megrendelő mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.
  • A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.
  • A Megrendelő által kiválasztott termék helyett a Szolgáltató helyettesítő terméket ajánlhat fel, amennyiben nem tudja a kívánt terméket nyújtani a Megrendelő részére. Helyettesítő termék felajánlása esetén a Szolgáltató külön egyeztet a Megrendelővel az általa megadott telefonos vagy e-mail elérhetőségeken keresztül.

 

 1. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS SZÁLLÍTÁSI DÍJAK
  • A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Megrendelő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
  • Előre utalással történő vásárlás esetén a Megrendelő a vételárat előre átutalja a Szolgáltató Kereskedelmi és Hitel Banknál vezetett 10401165-50526778-48901008 számú pénzintézeti számlájára.
  • A Szolgáltató kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Megrendelő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14:00 órával bezárólag a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
  • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát a Szolgáltatónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva a Szolgáltatót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.
  • Az utánvétes vásárlás esetén (készpénzzel a helyszínen) a Megrendelő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy utánvétes vásárlás esetén többletköltséget számolhat fel a futárszolgálat.
  • A Megrendelő által megfizetett összegről a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a sikeresen lezárult fizetést követően bocsájt a Megrendelő rendelkezésére.
 2. KÉZBESÍTÉS
  • A Megrendelőnek lehetősége van a Honlapon megjelölt futárszolgálat igénybevételével házhozszállítást választani, illetve a futárszolgálat által csomagpontra történő kézbesítést kérni a megrendelés során. Jelenleg személyes átvételre nincs lehetőség.
  • Amennyiben helyettesítő terméket ajánl fel az eredetileg megvásárolni kívánt termék helyett a Szolgáltató és a Megrendelő elfogadja azt, úgy a kézbesítés időpontja módosulhat egy későbbi időpontra.
  • Kiszállítás munkanapokon történik, hétfőtől-péntekig 08:00-17:00 óra között.
  • A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató és a Futárszolgálat is küld értesítést a Megrendelő részére.
  • Lehetőség van arra, hogy a Megrendelő a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt.
  • Ha a termék átvételekor a Megrendelő köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e.
  • Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén a csomagot ne vegye át, egyidejűleg feltétlenül kérje jegyzőkönyv felvételét! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni a szállítás közben keletkezett károkra vonatkozóan! A termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
  • Szállítási költség a Honlapon külön feltüntetésre kerül a Szállítás menüpont alatt.
  • Szállítási határidő 3-21 munkanap.
  • A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

 1. ELÁLLÁSI JOG
  • A Megrendelő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A Megrendelői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Szolgáltató székhelyére. A Megrendelő elállásról szóló nyilatkozatát megküldheti elektronikus úton is a Szolgáltató részére, azonban ez esetben a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási nyilatkozat a Szolgáltatóhoz a 14 napos határidőn belül megérkezett. Az elállási jognyilatkozattal együtt meg kell küldeni az értékesítésről kiállított számla eredeti vagy másolati példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Szolgáltató részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési fikció beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.
  • A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 10.1. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
  • Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését.
  • Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
  • Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.
  • A Megrendelő elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Megrendelő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
  • A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Megrendelőt semmilyen más költség nem terheli.
  • Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
  • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.
  • A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
  • A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Megrendelő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.
  • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján a kibontott termékek vonatkozásában nem illeti meg a Kr. 20.§-ában meghatározott elállási jog.

 

 1. ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA
  • Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségeink valamelyikére!

Címzett: Business Island Korlátolt Felelősségű Társaság

Elektronikus elérhetőség:

„Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

(kérjük tételesen felsorolni a vásárolt termékeket, vagy igénybe vett szolgáltatásokat)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

(kérjük pontosan megjelölni a vásárlás/igénybevétel/szerződéskötés/átvétel napját)

A megrendelő(k) neve:

A megrendelő(k) címe:

A megrendelő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)         

Kelt: (kérjük az aláírás helyét, és idejét feltüntetni)”

 

 1. FELELŐSSÉG
  • Megrendelő felelős azért, hogy ellenőrizze a terméken feltüntetett összetevőket felbontás előtt. Amennyiben a termék vagy valamely összetevője a Megrendelőre, illetőleg az általa harmadik személy számára vásárolt termék allergiás vagy egyéb káros reakciót válthat ki, a Megrendelő felelőssége, hogy az elállási határidőn belül, bontatlanul visszaküldje a terméket a Szolgáltató részére.
  • A megrendelést megelőzően a Honlapon is tájékozódhat a termékek összetevőjéről a Megrendelő, a termékeknél megjelenő „Részletek” menüpont segítségével. A termékről további információkért a Megrendelő felkeresheti a Szolgáltatót a Honlapon és az ÁSZF-ben megadott elérhetőségeken.
  • A termékek formájától, kinézetétől függetlenül nem alkalmasak emberi, egyéb élőlény általi elfogyasztásra. Egyes tisztítószerek erős vegyhatással bírnak, ezért a Megrendelő felelőssége használat előtt a termékek csomagolásán található egyedi biztonsági figyelmeztetések megismerése és betartása.
  • A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden esetben, amikor a Megrendelő a nem a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően járt el.
 2. SZAVATOSSÁG, A TELJESÍTÉS KÖVETELÉSE
  • A Szolgáltató termékeivel kapcsolatos kellékszavatosság és termékszavatosság fennállására és feltételeire az alábbi rendelkezések irányadók.

 

KELLÉKSZAVATOSSÁGI ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

 • A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 • A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, a viszonteladó Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Megrendelő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.
 • Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint:
 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
 2. a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy
 3. az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva

- aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve

 1. a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
 2. a szerződésszegés súlyát,

iii. a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

 1. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha
 2. a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,
 3. a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
 4. a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 • A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
 • A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

TERMÉKSZAVATOSSÁGI ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

 • Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.
 • A Szolgáltató által Megrendelőnek eladott termék hibája esetén a Megrendelő követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
 • A termék akkor hibás, ha
 1. a) nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
 2. b) vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
 • Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 • A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

SZAVATOSSÁGI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 • Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.
 • Megrendelő által érvényesített szavatossági igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadók:
 • A Megrendelő szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Megrendelő bemutatja. Jelen ÁSZF és a Szolgáltató nem zárja ki, hogy a Megrendelő a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa.
 • A Szolgáltató a Megrendelő nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
 • A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A TELJESÍTÉS KÖVETELÉSE

 • Abban az esetben, amennyiben Szolgáltató a megrendelt, visszaigazolt és a Megrendelő által megfizetett termék kiszállításával indokolatlanul késedelembe esik, a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.

 

 1. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSI LEHETŐSÉG
  • A Honlap látogatója vásárlási szándéktól függetlenül feliratkozhat a Holnap hírlevél küldési szolgáltatására, melyről értesítést kap az általa a feliratkozáskor megadott e-mail címre. A feliratkozást az e-mailben található linken keresztül megerősítheti, vagy az e-mailben szereplő másik linken keresztül leiratkozhat a hírlevélről.
  • Hírlevélre való feliratkozásra a regisztrációkor, illetőleg a megrendeléskor is lehetősége van a Megrendelőnek.
  • A hírlevélről bármikor leiratkozhat a feliratkozó személy, a Szolgáltató által megküldött hírlevélben található linken keresztül, vagy regisztrált személy a saját profiljában a hírlevélre feliratkozást jelölő négyzetből a pipa eltávolításával.

 

 1. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, VITARENDEZÉS
  • A Szolgáltató vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján és a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint jár el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal - Megrendelőink érdekeit szem előtt tartva - járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.
  • Vásárlói panaszát a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

Postai úton, a 2. pontban megjelölt levelezési címen: 1037 Budapest, Bécsi út 85.

Telefonszám: +36702021455

E-mail cím: info@simplyclean.hu

 • A szóbeli panaszt Társaságunk köteles haladéktalanul megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Az írásbeli panaszt Társaságunk a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.
 • Társaságunk a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 • A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel, békés úton, szükség esetén mediációval törekszenek megoldani.
 • Amennyiben a Megrendelő által a megrendelt termék(ek)et érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatók, továbbá a Megrendelő részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, Megrendelő jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

Online Vitarendezési Platform

 • A fogyasztónak minősülő Lakossági Vásárló és Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

oldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

Békéltető testület

 • A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztónak minősülő Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.
 • Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

            Telefon/Fax: +36-1-488-2131; +36-1-488-2186

            Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

 • Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

 1. A SZOLGÁLTATÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSAI, A HONLAP ÜZEMELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A szolgáltatásnyújtás műszaki feltételei

 • Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő által megfizetett megrendelésnek a Szolgáltató által történő teljesítése a Honlap elérhetőségétől, annak működésétől független.
 • A Honlap biztonságos elérhetősége számos körülmény helyes működésétől és meglététől függ, így például a szoftverek és hardverek helyes működésétől, a hosting szolgáltatók rendelkezésre állásától. Szolgáltató nem garantálhatja a Honlap non-stop (folyamatos) működését, noha mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért. Így előfordulhat, hogy néha karbantartás miatt leáll a Honlap. A tervezett leállásról a Szolgáltató előre felhívja a felhasználók figyelmét.
 • A Szolgáltató jogosult a Honlap elérhetőségét annak karbantartása érdekében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. Ilyenkor Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlap mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintet-ében.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így a Szolgáltató törekszik Honlap működésének folyamatos biztosítására.

A Honlap biztonsága

 • A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlap és a Megrendelő által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. A Megrendelőnek azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA A MEGRENDELŐK RÉSZÉRŐL

 • A Megrendelő nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a Honlapnak a biztonságát, ideértve különösen megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen Általános Szerződési Feltételekben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott.

Felelősségkorlátozás

 • Szolgáltató, mint a Honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője – mindent elkövet annak érdekében, hogy a Honlapon elérhető tartalmak a pontos és naprakész információkat tükrözze és megfeleljen a valóságnak. Ennek ellenére nem vállal felelősséget a megjelenő információk helyességéért, teljességért, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra és szolgáltatásokra nézve. A Honlap használatával Megrendelő elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. Emellett Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül részben vagy egészben módosítsa, vagy ideiglenesen, vagy véglegesen törölje a honlapon található egyes tartalmakat.
 • A Honlapon található, harmadik személy által üzemeltetett honlapra irányító linkekkel („kivezető” linkekkel”) elérhető honlapok tartalmáért, az itt található információk helyességéért és az Ön által ezeken a honlapokon megadott adatok biztonságáért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Megrendelő számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett, elszenvedett károkért a Honlap használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a Honlap esetleges hibájából, illetve a Megrendelő számítógépén futó valamely programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.
 • A Regisztráló / Megrendelő hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

 

 1. ADATKEZELÉS
  • Szolgáltató a szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, mely a https://tisztitoszer-higienia.hu/ oldalon érhető el.

 

 1. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK
  • A Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon található tartalmak egyedi tartalmaknak minősülnek. Ennek értelmében a Honlapon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezek a Szolgáltató, illetve szerződött partnerei szellemi tulajdona. A Honlapon található tartalmak felhasználására kizárólag a Szolgáltató, illetve szerződött partnerei jogosultak. A Honlapon található és oltalom alatt álló tartalmakkal kapcsolatban a szerzői- és iparjogvédelmi jogi jogosultak minden jogot fenntartanak. A jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után.
 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 • A Felek között létrejött szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

 • Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Megrendelőkre terjed ki. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya nem terjed ki a fizetési tranzakciót bonyolító fizetési szolgáltatóra.
 • A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Megrendelő a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit elfogadta, és a Megrendelő részére a Szolgáltató a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.
 • Az Általános Szerződési Feltételek érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a Honlapon feltüntetésre került. Az Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.
 • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzététel napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek határozatlan időre szól és a közzétételének napjától hatályos.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének időpontja: 2021. 05 hó 30 napján.

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

SimplyClean

tisztitoszer-higienia.hu


 1. BEVEZETŐ

A Business Island Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az általa üzemeltetett SimplyClean elnevezésű, https://tisztitoszer-higienia.hu cím alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működési körében a jelen Adatvédelmi Tájékoztató útján tájékoztatja a Weboldal látogatóit szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységéről, az általa kezelt személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelése során követett elvekről és gyakorlatról, adatfeldolgozók igénybevételéről, valamint az érintetti jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a https://tisztitoszer-higienia.hu cím alatt az Adatkezelő weboldalán mindig naprakészen elérhető.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi jogszabályokkal összhangban kezeli:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 

 1. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 3. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 4. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 5. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 6. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmának módosítására, melyek eredményeként bekövetkezett változásokról előzetesen értesíti az érintetteket.

 

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő: Business Island Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25318562-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-208145

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval érintett adatkezelési tevékenységek elsődlegesen szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történnek, és az érintett önkéntes hozzájárulásán, valamint jogszabályi kötelezettségeken alapulnak.

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért, pontosságáért és időszerűségéért – tekintettel arra, hogy azokat nem az Adatkezelő adja meg – az adatközlő személyek felelősek. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi.

Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt foglalásokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet a Weboldalon keresztül Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta.

Adatkezelő felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem csak saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége és felelőssége a további érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat más részére kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott okból adja át további adatkezelés céljából.

 

 1. EGYES ADATKEZELÉSEK

3.1. ADATKEZELÉS A TISZTITOSZER-HIGIENIA.HU WEBOLDALON

3.1.1. TECHNIKAI ADATKEZELÉS

A weboldalra érkező felhasználók egyes technikai jellegű adatai automatikusan naplózásra kerülnek a tárhelyszolgáltató szerverén. Ilyen technikai jellegű adatok az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

 

3.1.2. COOKIE KEZELÉS

A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információcsomag, amely rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül a felhasználó számítógépén. A cookiek célja, hogy a felhasználó élményt javítsák, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. A cookie-k önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak. Mindemellett amennyiben a felhasználó nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt az általa használt böngésző beállításaiban letilthatja.

A Honlapon az alábbi szolgáltatók a felsorolt cookie-kat helyezték el:

Cookie neve

Szolgáltató

Időtartam

__gads

arukereso.hu

1 év

UN_cart_0

tisztitoszer-higienia.hu

1 év

_hjid

arukereso.hu

Látogatás ideje

_ga

arukereso.hu

Látogatás ideje

akcdd

arukereso.hu

1 év

_hjTLDTest

arukereso.hu

Látogatás ideje

akrwd

arukereso.hu

Látogatás ideje

_fbp

arukereso.hu

3 hónap

_gid

tisztitoszer-higienia.hu

1 nap

__aku

arukereso.hu

10 év

ARUKERESO_SESSION

arukereso.hu

Látogatás ideje

UnasID

tisztitoszer-higienia.hu

Látogatás ideje

UnasServiceProxyID

tisztitoszer-higienia.hu

Látogatás ideje

 

 

3.1.2.1. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS

Adatkezelő reklámtevékenysége során a Google AdWords szolgáltatást használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását.

Amikor Felhasználó a Honlapot egy Google-hirdetés által éri el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a Honlap egyes oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

3.1.2.2. GOOGLE ANALYTICS

Adatkezelő webelemzés valamint statisztika kezelés céljából a Google Analytics szolgáltatást használja. A Google Analytics cookie-k segítségével elősegíti a Honlap használatának elemzését, valamint a honlap aktivitásával összefüggő jelentések készítését.

A Google Analytics használata során a Felhasználó böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Honlap nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

A Google általi adatkezelésről a https://policies.google.com/?hl=hu címen kérhet bővebb tájékoztatást.

 

3.1.3. REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON

A Weboldalon keresztül történő vásárlásnak nem feltétele a Weboldalon történő regisztráció, ez kizárólag a Megrendelő kényelmét szolgáló funkció, mely rendszeres rendelés megkönnyítésére szolgál.

Adatkezelés célja: rendelés leadásának megkönnyítése

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Érintettek köre: azon személyek, akik a Weboldalon regisztrálnak

Kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó, telefonszám, számlázási adatok [számlázási név, ország, település, irányítószám, közterület neve, házszám] a fentitől eltérő szállítási adatok esetén [szállítási név, ország, település, irányítószám, közterület neve, házszám]

Adatkezelés időtartama: a regisztráció időpontjától az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, a felhasználói fiók törléséig

 

3.1.4. HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS

Szolgáltató lehetőséget biztosít a hírlevelére történő feliratkozásra a Weboldalra történő regisztrációtól vagy rendelés leadásától függetlenül is. Szolgáltató kizárólag az érintett kifejezett beleegyezésével küld hírlevelet, mely beleegyezést az érintett bármikor visszavonhatja.

Adatkezelés célja: tájékoztató elektronikus levelek küldése a szolgáltatást érintő hírekről, új szolgáltatások bevezetéséről, kedvezményekről, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változásokról, díjváltozásokról

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]

Érintettek köre: azon természetes személyek, akik hírlevélre való feliratkozást rögzítenek a Weboldalon

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: addig az időpontig, amíg a felhasználó hírlevélre történő feliratkozásának törlését nem kéri

Az adatok törlése: a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintva

 

3.1.5. MEGRENDELÉS A WEBOLDALON KERESZTÜL

A Weboldalon történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azonban a megrendelés során a Megrendelő köteles megadni azon (személyes) adatait, amelyek az Adatkezelő szerződéses és/vagy jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelési tevékenységünk elsődlegesen az Adatkezelő és az érintett között létrejövő szerződés teljesítése, valamint kapcsolattartás céljából történik.

Adatkezelés célja: a Megrendelő megrendelésének, és az annak folytán létrejött szerződésnek a teljesítése, kapcsolattartás a teljesítés érdekében, számviteli kötelezettségek teljesítése

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pont], valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk c) pont]

Érintettek köre: azon természetes személyek, akik termék vásárlása iránti megrendelést rögzítenek a Weboldalon

Kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok [számlázási név, ország, település, irányítószám, közterület neve, házszám] a fentitől eltérő szállítási adatok esetén [szállítási név, ország, település, irányítószám, közterület neve, házszám]

Kezelt adatok forrása: az adatokat az érintettek adják meg vásárlásuk vagy regisztrációjuk során

Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok a polgári jog szabályai szerint a szerződésből származó esetleges követelések általános elévülési idejének lejártáig, megrendelés rögzítésének időpontjától számított 5 év, a számlázási adatok esetében 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ának megfelelően)

Adatkezelés megrendelés kézbesítéshez: e-mail cím, telefonszám, szállítási adatok [szállítási név, ország, település, irányítószám, közterület neve, házszám] továbbításra kerülnek a GLS Hungary Kft. (lásd: 4. pont Adatfeldolgozók) részére.

 

 

3.2. ADATKEZELÉS KAPCSOLATFELVÉTEL ESETÉN

Amennyiben valamely természetes személy közvetlenül az Adatkezelőtől információt, tájékoztatást kér, illetve panaszt kíván bejelenteni, és ennek érdekében kapcsolatfelvételt kezdeményez Adatkezelővel elektronikus úton, vagy egyéb módon (telefonos vagy postai úton), Adatkezelő az érintett érdeklődésével, tájékoztatáskérésével, panaszával kapcsolatban az alábbiak szerint kezeli személyes adatait. A Weboldal “Kapcsolatfelvétel” űrlapján megadott adatok e-mail-ben kerülnek továbbításra Adatkezelő részére.

Adatkezelés célja: tájékoztatás vagy panaszkezelés

Adatkezelés jogalapja: panasznak nem minősülő tájékoztatáskérés esetén: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]; megrendelői panasz esetén: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk b) pont]

Érintettek köre: az érdeklődő, tájékoztatást kérő természetes személy, illetve a panasszal élő természetes személy Megrendelő

Kezelt adatok köre: teljes név, továbbá a megkeresés módjától és a rendelkezésre bocsátott adatoktól függően e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, üzenet

Adatkezelés ideje: az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb 1 évig.

 

3.3. ADATKEZELÉS A FACEBOOK KÖZÖSSÉGI OLDALON

Adatkezelő a https://www.facebook.com/SimplyCleanhun/ URL alatt közösségi oldalt üzemeltet. A közösségi oldal kedvelőinek profilnevét és profilképét, valamint az érintett által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott további személyes adatot az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés célja: felhasználókkal való kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok köre: az Adatkezelő közösségi oldalát kedvelő természetes személy Facebook profilneve és profilképe, az érintett által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott további személyes adatok

Az adatkezelés időtartama: a közösségi oldal kedvelésétől annak visszavonásáig, az érintetti hozzájárulás visszavonásáig.

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében, valamint jogi kötelezettségek teljesítéséhez adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

4.1. TÁRHELYSZOLGÁLTATÁS

UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

 

4.2. MEGRENDELÉS KÉZBESÍTÉSE

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.

E-mail: info@gls-hungary.com


4.3. KÖNYVELÉS

  Kft. 

Székhely:

E-mail:

Telefonszám:

 

4.4. KÖZÖSSÉGI OLDAL

Facebook Ireland Ltd.

Székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

 

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségéhez igazodóan olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 

 1. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet kezelt adataival kapcsolatosan. Adatkezelő az érintett erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 25 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást.

 • Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, miszerint személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte, vagy a jövőben közli, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett joga és kötelezettsége az esetlegesen hibásan bejegyzett adatok, vagy megváltozott adatok helyesbítését kérni. A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása és az érintett személyének beazonosítását követően, a kérelemben foglaltak hitelt érdemlő alátámasztása esetén a helyesbítést Adatkezelő haladéktalanul végrehajtja, és erről érintettet tájékoztatja.

 • Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte

- visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte.

A szerződés tartama alatt, amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése illetve jogi kötelezettség, az érintett nem kérheti adatai törlését.

 • Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Kérésének, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és személyének beazonosítását követően, 25 napon belül eleget tesz Adatkezelő. Egy naptári éven belüli ismételt, vagy visszaélésszerű joggyakorlásnak minősülő kérelmek teljesítését azonban jogosult megtagadni az Adatkezelő, vagy kérelmének indokoltsága esetén az adminisztratív költségek megtérítését feltételül szabni annak teljesítéséhez.

 • Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét Adatkezelő megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozott, a kezelt személyes adatok zárolása mellett az adatkezelés megszüntetésre kerül, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről Adatkezelő értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

7.1.      Panasz az Adatkezelőnél

Amennyiben úgy véli, hogy Adatkezelő nem tartja be, vagy megsérti a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy az Adatvédelmi Tájékoztatóban vállalt kötelezettségeket, úgy azt jelezheti Adatkezelő alábbi elérhetőségein:

Business Island Korlátolt Felelősségű Társaság

1037 Budapest, Bécsi út 85.

info@simplyclean.hu

 


Adatkezelő az érintett panaszára soron kívül, de legkésőbb 25 napon belül írásban válaszol és a panaszolt tevékenységet indokoltság esetén orvosolja.

 

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Adatvédelmi panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2021.05 hónap 30 napján lép hatályba